โครงการศึกษาแนวทางการสร้างโอกาสในการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท

18 พ.ค.

ชื่อเรื่อง  :  โครงการศึกษาแนวทางการสร้างโอกาสในการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท

ผู้แต่ง  :  กุศล  สุนทรธาดา

ผู้จัดพิมพ์ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า :   1 หน้า

ISSN  :  0125-5754

สาระสังเขป :

         ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและกำลังจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตและส่วนใหญ่ยากจน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการเตรียมการด้านนโยบายและมาตรการรองรับที่เหมาะสม ได้ทำการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ระดับลึกกลุ่มผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการจัดทำเวทีประชาคมผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทที่เป็นกรณีศึกษาในสี่ภูมิภาค

         ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทเกือบทั้งหมดเป็นการทำงานนอกระบบ (ผู้สูงอายุที่ทำงานในระบบมีน้อยมากๆ) ซึ่งเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการดูแลคุ้มครองสวัสดิการและการประกันสังคม ไม่มีอำนาจต่อรองในการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน การทำงานส่วนใหญ่ทำงานที่เป็นกิจกรรมของตนหรือครอบครัว รองลงมาคือ การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย ผลิตของกินของใช้ ใช้ต้นทุนในการดำเนินการต่ำ อาศัยเงินทุนจากการออมหรือกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนภายในชุมชน การผลิตใช้เทคโนโลยีต่ำหรือใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิม ตลาดไม่กว้าง สามารถบริหารจัดการได้ง่าย แต่ได้รับความสนใจจากภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนน้อย ส่วนการทำงานในลักษณะของการรวมกลุ่ม มีสัดส่วนไม่มากนัก ส่วนใหญ่ทำงานในลักษณะวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยลักษณะงานที่ผู้สูงอายุทำได้เป็นงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ กลุ่มที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนมักมีการทำกิจกรรมสม่ำเสมอ ประกอบด้วยคนหลายวัยเพราะผู้สูงอายุสามารถทำได้บางกิจกรรมที่ถนัดเท่านั้น ไม่มีปัญหาด้านการตลาด มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน และสมาชิกมีรายได้สม่ำเสมอตามเกณฑ์ที่กลุ่มกำหนด ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีผู้นำที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และมีความเสียสละ

          ปัจจุบันองค์กรในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ที่มีสมาชิกผู้สูงอายุที่เสียสละอุทิศการทำงานเพื่อส่วนรวม และมีกิจกรรมที่หลากหลายสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่สนใจงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุโดยตรง โดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันหรือรวมกลุ่มกับคนวัยอื่น โดยทางอบต.มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วน กลุ่มผู้สูงอายุยังมีความต้องการความรู้และทักษะทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการเขียนโครงการ ปัญหาขณะนี้คือ การดำเนินการยังไม่มีความต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนที่ดำเนินงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้ผลค่อนข้างดีและต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีองค์กรดังกล่าวที่ทำงานด้านนี้อยู่น้อยมาก

           ในการดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท หน่วยงานภาครัฐควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการนำยุทธศาสตร์หรือภารกิจของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง มาเอาพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายหรือผู้สูงอายุเป็นตัวตั้ง เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัดเป็นแกนกลางประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน และแผนพัฒนาจังหวัดต้องสามารถเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีองค์กรผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานทั้งในลักษณะของการรวมกลุ่มและงานอาชีพส่วนบุคคล ควรมีการสร้างความตระหนักในเรื่องความสำคัญของการทำงานแก่ผู้สูงอายุ ทั้งงานที่มีรายได้และไม่มีรายได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างคุณค่า ความมั่นคง และศักดิ์ศรีให้กับตนเอง รวมทั้งการทำงานยังช่วยกระตุ้นสมองผู้สูงอายุให้ได้ใช้สมองคิด ได้ออกกำลังกาย กระชุ่มกระชวย มีความสุข มีสังคม (กรณีทำงานเป็นกลุ่ม)

ผู้เขียนสาระสังเขป : นางสาวตุลระวี  ไชยปัญโญ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: